Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyjazdy połączone z warsztatami w ramach projektu „Razem raźniej”

Przejdź do - Wyjazdy połączone z warsztatami w ramach projektu „Razem raźniej”

Beneficjenci projektu pn. „Razem raźniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: PRSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych, uczestniczyli w wyjazdach połączonych z warsztatami.

W dniach 28.08.2019 r. - 01.09.2019 r. - 12 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjeździe do Krynicy Zdrój. Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach: „Budowanie twórczych relacji, Kształtowanie więzi z rodzicami biologicznymi.”

Natomiast podczas wyjazdu zorganizowanego w dniach 28.08.2019 r- 30.08.2019 r. do Kazimierza Dolnego kolejnych 12 rodzin zastępczych brało udział w warstwach pn. „Trening mediacji rodzinnych i integracji emocjonalnej.”

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych

Przejdź do - Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako lider projektu pn. „ Razem raźniej”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej: PRSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych, informuje, że w dniu 17.10.2019 r. rozpoczęło się „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”.

W szkoleniu bierze udział 10 osób, w tym 3 małżeństwa i 4 osoby samotne. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów, którzy posiadają certyfikat trenera programu PRIDE. Szkolenie obejmuje 12 sesji, konsultacje indywidualne oraz praktyki.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 oraz w Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22, w godzinach popołudniowych.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Lokalna diagnoza jest dokumentem wskazującym usługi społeczne zdiagnozowane
i zaplanowane do realizacji w ramach projektu partnerskiego: „Razem raźniej”. Realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2021 r.

Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany w partnerstwie: Powiatu Ostrowieckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokument przygotowany został przez Lidera i Partnerów projektu.

Wymagane jest upowszechnienie poprzez publikację na stronie internetowej.

Czytaj więcej o: Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie Powiatu Ostrowieckiego