Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończenie realizacji projektu „Razem raźniej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu pn. „Razem raźniej" wynosi 8.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 24.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewni trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu realizacji ww. Projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.

Utworzone nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych w ramach ww. Projektu zostaną utrzymane w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi tj. 33 m-cy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych utworzonych w ramach ww. Projektu przez okres 33 m-cy.

Źródłem finansowania usług społecznych będą środki własne oraz inne środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat Ostrowiecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz częściowa odpłatność usług od Uczestników Projektu objętych wsparciem na podstawie Uchwały Nr 232/2021 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15.11.2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Festyn rodzinny „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Przejdź do - Festyn rodzinny „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Festyn rodzinny „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim jako lider Projektu „Razem Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych informuje, że w dniu 16 października 2021 r. (sobota) zorganizował na ostrowieckim Rynku festyn w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, którego celem było promowanie rodzicielstwa zastępczego z hasłem „Otwórzmy swoje serca”. Podczas imprezy mieszańcy mogli otrzymać bezpłatne materiały dotyczące utworzenia rodziny zastępczej oraz zorganizowane były pogadanki na temat rodzicielstwa zastępczego. W zabawę chętnie włączyły się: Przedszkole Publiczne Nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedszkole Publiczne Nr 15 im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Żłobek i Przedszkole „PAJACYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedszkole „Słoneczny Uśmiech” w Częstocicach, Zespół Edukacyjny „Dwunastka” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Małachowie, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. W imieniu Starosty Powiatu Ostrowieckiego, Agnieszka Rogalińska, członek zarządu Rady Powiatu, wśród gości również byli Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu, radni Rady Powiatu Emilia Łupina, Dariusz Czupryński, Janusz Gołdyn i radny Rady Miasta, Artur Zawadzki.

Dla najmłodszych przygotowane były dmuchańce, bańki mydlane, malowanie twarzy, animacje i konkursy z nagrodami. Na wszystkich czekały gorące napoje, grillowane kiełbaski, karkówka, szaszłyki warzywne, popcorn i wata cukrowa.  Mega pluszaki – miś i uśmiech zachęcały do wspólnej zabawy, a pogoda okazała się wielkim sprzymierzeńcem wydarzenia.

Medialnie wsparli nas: Gazeta Ostrowiecka, Lokalna.TV, Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM oraz Portal internetowy ostrowczanie.info

Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się do wspólnej zabawy oraz promowania rodzicielstwa zastępczego.

„Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. jako lider Projektu „Razem Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych informuje o zakończeniu w dniu 27.08.2021r. kolejnego „Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”. W szkoleniu wzięło udział 10 osób w tym 4 małżeństwa. Szkolenie prowadziło dwóch certyfikowanych trenerów programu PRIDE. Szkolenie obejmowało 12 sesji, konsultacje indywidualne oraz praktyki. Spotkania indywidualne odbywały się w miejscu zamieszkania kandydatów. Kandydaci wraz z trenerami na sesjach grupowych spotykali się raz w tygodniu. Na spotkaniach, organizator zapewnił materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy. Uczestnicy szkolenia odbyli również zajęcia praktyczne w rodzinach zastępczych niezawodowych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego. Wszyscy kandydaci ukończyli szkolenie otrzymując stosowne zaświadczenia.

Wyjazd połączony z warsztatami w ramach projektu pn. "Razem raźniej"

Przejdź do - Wyjazd połączony z warsztatami w ramach projektu pn. "Razem raźniej"

Od dnia 27.06.2021 r. beneficjenci projektu pn. „Razem raźniej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - Umowa Nr RPSW.09.02.01-26-0004/19-00, po raz kolejny biorą udział w wyjeździe połączonym z warsztatami.

Tym razem w terminie od dnia 27.06.2021 r. do dnia 01.07.2021 r. 13 rodzin zastępczych w ramach realizowanego projektu wyjechało do Zakopanego. Beneficjenci wezmą udział w warsztatach: „Trening Komunikacji Partnerskiej – IV edycja”.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani są w pensjonacie „Maria 5” w Zakopanem. Organizator wyjazdu zapewnia wiele atrakcji, które będą miały na celu integrację rodzin: wspólne ognisko, spotkanie integracyjne, gry i zabawy. Podczas warsztatów dla dorosłych dziećmi opiekować będą się animatorzy, zapewniając im opiekę i liczne atrakcje.

 

Festyn

Przejdź do - Festyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w ramach Osi priorytetowej: PRSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych, wraz z partnerami Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św. realizuje projekt „Razem raźniej”

Jednym z zadań w ramach realizowanego projektu było zorganizowanie festynu promującego rodzicielstwo zastępcze. W dniu 01.06.2021 r. w F.H.U.”AGORA” Restauracja „VENUS” ul. Kilińskiego 49 B w Ostrowcu Św. odbył się piknik rodzinny dedykowany rodzinom zastępczym zawodowym i niewzwodowym oraz dzieciom w nich przebywających jak również  kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. Pani Barbara Cudzik przywitała zaproszonych gości, podziękowała rodzinom zastępczym oraz dyrekcji i pracownikom placówek opiekuńczo- wychowawczych funkcjonującym na terenie Powiatu Ostrowieckiego za trud wychowania drugiego człowieka. Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jak również z okazji Dnia Dziecka przekazali również vice Starosta Powiatu Ostrowieckiego Pan Andrzej Jabłoński i Dyrektor  Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach Pani Beata Wieczorek

W ramach festynu zapewniono liczne atrakcje dla dzieci w postaci słodkiego poczęstunku, grilla, animatorów prowadzących gry i zabawy z dziećmi oraz oprawę muzyczną.  

"Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych"