Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Punkt Interwencji Kryzysowej

Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Lokalna diagnoza jest dokumentem wskazującym usługi społeczne zdiagnozowane
i zaplanowane do realizacji w ramach projektu partnerskiego: „Razem raźniej”. Realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2021 r.

Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany w partnerstwie: Powiatu Ostrowieckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dokument przygotowany został przez Lidera i Partnerów projektu.

Wymagane jest upowszechnienie poprzez publikację na stronie internetowej.

Czytaj więcej o: Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie Powiatu Ostrowieckiego