Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkolenie PRIDE

Przejdź do - Szkolenie PRIDE

W dniu 30.12.2019 roku zakończyło się szkolenie PRIDE organizowane w ramach  projektu partnerskiego pn.: „Razem Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem. Działanie 9.2 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany w partnerstwie: Powiatu Ostrowieckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Św., Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W szkoleniu uczestniczyło 10 kandydatów, którzy zdecydowali się pełnić funkcję rodziny zastępczej. Szkolenie PRIDE trwało od października 2019 roku do grudnia 2019 roku. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe. Kandydaci uczestniczyli
w 12 spotkaniach grupowych organizowanych raz w tygodniu, gdzie mieli zapewniony bufet kawowy oraz w spotkaniach indywidualnych w miejscu zamieszkania kandydatów. Uczestnicy szkolenia odbyli również zajęcia praktyczne w pogotowiu rodzinnym oraz rodzinnym domu dziecka funkcjonujących
na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Wszyscy kandydaci biorący udział w szkoleniu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wyjazdy połączone z warsztatami w ramach projektu „Razem raźniej”

Przejdź do - Wyjazdy połączone z warsztatami w ramach projektu „Razem raźniej”

Beneficjenci projektu pn. „Razem raźniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: PRSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych, uczestniczyli w wyjazdach połączonych z warsztatami.

W dniach 28.08.2019 r. - 01.09.2019 r. - 12 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjeździe do Krynicy Zdrój. Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach: „Budowanie twórczych relacji, Kształtowanie więzi z rodzicami biologicznymi.”

Natomiast podczas wyjazdu zorganizowanego w dniach 28.08.2019 r- 30.08.2019 r. do Kazimierza Dolnego kolejnych 12 rodzin zastępczych brało udział w warstwach pn. „Trening mediacji rodzinnych i integracji emocjonalnej.”

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych

Przejdź do - Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako lider projektu pn. „ Razem raźniej”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej: PRSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych, informuje, że w dniu 17.10.2019 r. rozpoczęło się „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”.

W szkoleniu bierze udział 10 osób, w tym 3 małżeństwa i 4 osoby samotne. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów, którzy posiadają certyfikat trenera programu PRIDE. Szkolenie obejmuje 12 sesji, konsultacje indywidualne oraz praktyki.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 oraz w Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22, w godzinach popołudniowych.

Punkt Interwencji Kryzysowej