RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO informujemy:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Św. reprezentowany przez Dyrektora PCPR, z którym kontakt jest możliwy bezpośrednio w siedzibie lub pisząc na adres sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych wykonuje Anna Głowacka, z którą kontaktować się można pisząc na adres iod@pcpr.ostrowiec.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b) realizacji zawartych umów;
  c) w pozostałych przypadkach osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa takich jak Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w związku ze sprawami prowadzonymi przez PCPR, w celu realizacji interesu osoby której dane dotyczą lub uczestników postępowania. 
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi postępowania lub przepisami o archiwizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo dostępu do danych osobowych
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji świadczeń, wniosków i podyktowane wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa będzie realizacja świadczeń i wniosków.
 11. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe przetwarzane przez PCPR nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.