Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mieszkające na terenie Powiatu Ostrowieckiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się
o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, osoba z niepełnosprawnością do wniosku dołącza także:

  1. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - os. dorosłe lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 – go roku życia lub dokument równoważny (oryginał do wglądu),

  2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna),

  3. W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16 - 24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,

  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu bądź o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu (o ile dotyczy),

  5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika (o ile dotyczy),

  6. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

  7. Klauzula informacyjna RODO.

UWAGA: Zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Autor: Damian Barański