Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Strona główna


Najnowsze aktualności

Ważny komunikat z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego (orzekanie zaoczne bez badania). Warunkiem koniecznym do wydania w ten sposób orzeczenia jest kompletna dokumentacja złożona przez osobę ubiegającą się o wydanie orzeczenia.

Osoby zainteresowane winny złożyć:

- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał),

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (oryginał),

- kserokopia dokumentacji potwierdzającej leczenie.

Druki wymaganych dokumentów są udostępnione na stronie internetowej: www.pcpr.ostrowiec.pl w zakładce orzekanie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 41 294 94 14, 249 94 15.

Kompletną dokumentację należy przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Świętokrzyska 22

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

lub

złożyć w zaklejonej kopercie w „urnie” (oznaczonej napisem: PCPR) wystawionej przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Czytaj więcej o: Ważny komunikat z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Ważny komunikat z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) wprowadza przepisy uregulowań prawnych w zakresie ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1)  upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność́ do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż̇ do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2)  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż̇ do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany wust.1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują̨ ważność́ do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Barbara Cudzik

 

Czytaj więcej o: Ważny komunikat z dnia 2 kwietnia 2020 r.

POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim jako lider projektu „Razem raźniej” informuję, iż w związku z ogłoszoną pandemią wirusa COVID – 19 wszystkie zajęcia zaplanowane od dnia 13.03.2020 roku w ramach realizacji projektu zostają przesunięte na termin późniejszy.

Zajęcia dotyczące wsparcia dla uczestników projektu zostaną zrealizowane
w terminie późniejszym.

Czytaj więcej o: Informacja