Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pomoc osobom niepełnosprawnym – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 października 2020 roku podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 roku pomoc finansowa w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III skierowana
jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Wyżej wymieniony rozszerzony katalog placówek których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu wprowadzony został przez Zarząd PFRON z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wysokość pomocy

Decyzją Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 roku wysokość pomocy wynosi 500 złmiesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 Świadczenie nie przysługuje za miesiąc/miesiące, w których nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

 Zgodnie z decyzją Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r. wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu tj. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim) nie później niż do dnia 16.11.2020 r.

 

Przedmiotowy wniosek można również składać poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (System SOW).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również na stronie internetowej PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim https://pcpr.ostrowiec.pl/p,119,modul-iii

Możliwość złożenia wniosku w Systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie SOW) lub osobiście poprzez złożenie wniosku w zaklejonej kopercie do „urny” wystawionej przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim; jak również drogą pocztową na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej: www.pfron.pl

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: 41 249 94 11.

 Tłumaczenie na język migowy:

 

Komunikat

Informacja o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizując zadanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych uprzejmie informuje, że na podstawie § 7c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,568 i 875)” do odwołania.

 

Powyższego zakazu nie stosuje się do turnusów rehabilitacyjnych, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

 

Rozporządzenie, o którym mowa wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Uwaga studenci i uczniowie !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze zimowe 2020/2021 poprzez platformę SOW pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl/

Nabór trwa do dnia 10 października 2020 roku.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie zwiększony
do maksymalnej kwoty 800 zł (dotyczy osób które po raz pierwszy składają wniosek). Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany(bezpłatny) lub podpis elektroniczny(płatny).

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet