Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

O przemocy wobec osób niepełnosprawnych

13 grudnia 2017

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się szkolenie „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych”, skierowane do przedstawicieli placówek, m.in. PCPR, DPS, WTZ, szpitala, szkół specjalnych, NPOW, Policji, Sądu Rejonowego, GOPS z terenu powiatu ostrowieckiego.

Szkolenie odbyło się w związku z realizacją „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017-2020”. W imieniu starosty Zbigniewa Dudy spotkanie otworzył naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Antoni Maciejko, a uczestników powitał dyrektor PCPR Krzysztof Wojtachnio.

Czytaj więcej o: O przemocy wobec osób niepełnosprawnych
Przejdź do -

Nowy bus posłuży podopiecznym placówki z Małachowa

8 grudnia 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda z dyrektorami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. – Pawłem Walesicem i Krzysztofem Wojtachnio – przekazali na ręce dyrektora Niepublicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Małachowie - Mariusza Peli kluczyki do  9 osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód zakupiono dzięki realizacji przez Powiat ostrowiecki „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskano kwotę 67.179,00 zł – co stanowi 70 % wartości auta określonej w projekcie.

Przy uroczystym przekazaniu kluczyków był obecny również dyrektor O/Świętokrzyskiego PFRON – Andrzej Michalski.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Czytaj więcej o: Nowy bus posłuży podopiecznym placówki z Małachowa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista pracy z rodziną

1 grudnia 2017

OGŁOSZENIE „Program Wyrównywania różnic między regionami III”

9 listopada 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje   o realizacji w 2018 roku programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania różnic między regionami III”.

I. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku mogą  być objęte następujące obszary:

1.  Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt;

2.  Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3.  Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW). Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

80.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

70.000,00 zł dla pozostałych samochodów, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9 – cio miejscowymi,

250.000,00 zł dla autobusów;

4.  Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

II. Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1)      wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2)      zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3)      wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 III. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi do:

1)  50% kosztów realizacji projektu w obszarze B;

2)  70% kosztów realizacji projektu w obszarze C;

3) 70% kosztów realizacji projektu w obszarze D;

4) 80 % kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ);

5) 25 % całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych w obszarze E;

6) 50 % wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G.

Projekty w ramach programu z obszarów B, C, D i G należy składać do dnia 05 stycznia 2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, piętro 6, Tel.: 41 249 94 08.

Druki projektów do danego obszaru dostępne są na stronie internetowej - wystarczy kliknąć Czytaj więcej, aby ukazały się pliki do pobrania.

Wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać w terminie 01.11.2017 r. – 30.11.2018 r. do Świętokrzyskiego oddziału PFRON.

Procedury i załączniki „Programu wyrównywania różnic między regionami III” są dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE „Program Wyrównywania różnic między regionami III”