Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25+"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 04.06.2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Uchwałę w sprawie realizacji programu „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021.

 

Adresatami i beneficjentami programu są :

Podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);

2. Innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

a) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami.

 W ramach realizacji programu osobom niepełnosprawnym może być udzielane wsparcia w zakresie:

 1. usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 3. udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 4. pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 5. pomocy psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 6. działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 7. transportu.

 

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu została ustalona na poziomie 2500,00 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać w terminie od 22.06.2020 r. do dnia 05.08.2020 r. w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielonego wsparcia określający:

 1. zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy,
 2. planowaną liczbę beneficjentów mających zostać objętych wsparciem,
 3. dane dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych wraz z wyszczególnieniem liczby stanowisk wymaganych kwalifikacji pracowników,
 4. zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zachęca placówki edukacyjne działające na terenie naszego powiatu do zapoznania się z treścią programu oraz dokumentami związanymi z jego realizacją, które udostępnione są na stronie www.pfron.org.pl

Czytaj więcej o: Pilotażowy program "Rehabilitacja 25+"

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które zostały poszkodowane w wyniku ostatnich nawałnic oraz ciągle panującego zagrożenia epidemicznego

"HerOSI Biznesu"

Przejdź do - Plakat%20projektu%20

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie "HerOSI Biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, uczą się lub zamieszkują WYŁĄCZNIE OBSZARY WIEJSKIE na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych określone na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach oferuje Uczestnikom wsparcie obejmujące:
1. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wsparcie finansowe 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
3. Wsparcie pomostowe do 16.800,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzania firmy (1.400,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Więcej informacji na temat projektu: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu 

Czytaj więcej o: "HerOSI Biznesu"

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w związku z przeprowadzeniem szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą PRIDE w ramach projektu "Razem raźniej"