Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Bezpłatne okulary dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i świetlic środowiskowych

7 sierpnia 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji programu "Zobacz lepszą przyszłość". To akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych i świetlic środowiskowych w wieku od 5 do 26 lat. Tylko w 2017 r. bezpłatnie przebadaliśmy wzrok ponad 4.000 dzieci, a 1.000 z nich otrzymało darmowe okulary (szkła + oprawy).

JAK ZGŁOSIĆ PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU?

KROK 1 - Zarejestruj konto użytkownika na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka
KROK 2 - Zaloguj się na stronie
KROK 3 - Wypełnij formularz i zgłoś placówkę / placówki na stronie http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/ - otrzymasz maila potwierdzającego zgłoszenie
KROK 4 - W ciągu 14 dni zarejestruj dzieci z placówki / placówek (jest to warunek konieczny, abyśmy przeprowadzili badania w Twojej placówce)
KROK 5 - Poczekaj na kontakt od koordynatora programu i wspólnie ustalcie najlepszy termin wizyty wolontariusza w placówce / placówkach

Więcej informacji uzyskasz:
Na stronie http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/
Pod adresem mailowym: okulary.essilor@gmail.com
Zobacz, jak pomagamy dzieciom: https://www.youtube.com/watch?v=WhSrsO5I1EI
Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej o: Bezpłatne okulary dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i świetlic środowiskowych

Uchwała Nr 117/2018 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27.07.2018 r.

30 lipca 2018

Uchwała Nr 117/2018 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego o nazwie "Organizacja lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" oraz "Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętorzyskim
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 117/2018 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27.07.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i papieru

30 lipca 2018

W załączeniu do pobrania informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i papieru.

Jolanta Miazga
Czytaj więcej o: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i papieru

Rozpoznanie cenowe - dostawa materiałów biurowych

19 lipca 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym na dostawę materiałów biurowych.

Jolanta Miazga
Czytaj więcej o: Rozpoznanie cenowe - dostawa materiałów biurowych

Dobry start - 300 dla ucznia

11 lipca 2018

Informacja dotycząca programu „Dobry start” dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zamieszkujące na terenie Powiatu Ostrowieckiego rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 od dnia 01 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.  

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje  w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom,

- opiekunom faktycznym,

- opiekunom prawnym,

- rodzinom zastępczym,

- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

- dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osobom uczącym się.

Ważne: Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się, którą jest:

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku  z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa  do alimentów z ich strony oraz

- osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(art. 140).

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji – będą one wydawane w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawie nienależnie pobranych  świadczeń. 

Więcej na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start

Sylwester Misiura
Czytaj więcej o: Dobry start - 300 dla ucznia